GARANCIA SWAROVSKI

Produktet Swarovski shoqërohen me një garanci dy vjecare Internacionale e cila mbulon të gjithë gamën e gjerë të produkteve të blera në pikat e shitjeve zyrtare përfaqësuese të brandit Swarovski. 

Pas mbylljes së shitjes, për çdo produkt të blerë nga klienti, Swarovski i siguron një Certifikatë Origjinaliteti dhe një Broshurë e cila përmban këshillat në lidhje me përkujdesjen e produkteve Swarovski.

Certifikata shërben si dëshmi e blerjes dhe origjinalitetit për produktet e blera tek brandi Swarovski.

Certifikata e vlefshme e Autenticitetit përmban informacionin e mëposhtëm:

  • Numri i Artikullit
  • Data e blerjes
  • Vula dhe firma e pikës së shitjes zyrtare përfaqësuese të brandit Swarovski

Garancia mbulon vetëm dëmin që sipas kushteve të vendosura nga Swarovski nuk është shkaktuar nga aksidenti ose përdorimi i papërshtatshëm, konsumimi i zakonshëm, modifikim, përpjekje për riparim apo neglizhencë  nga ana e klientëve.

Nëse shfaqet ndonjë defekt i shkaktuar nga prodhimi, Swarovski ofron zëvendësim të produktit me një produkt të njëjtë ose të ngjashëm në mungesë të tij.

Përjashtim bëjnë orët për te cilat Swarovski ofron riparim të produktit dhe jo zëvëndësim të tij.

Ky shërbim i garancisë ofrohet pa pagesë.